Skip to content

Att nå ut med sin innovation

2009/12/20

En oerhört betydelsefull person i min närhet har bekymmer. Det här är min julklapp till henne. 🙂 Kanske kan min kompetens vara till hjälp? Jag går därför in på Region Sörmlands hemsida och ser hur man kan få EU-stöd ;

En nationell strategi för
regional konkurrenskraft,
entreprenörskap
och sysselsättning
2007– 2013
 
 
  På sidan 16 och 17 finner jag en sammanfattning av riktlinjer som är av intresse;

Innovativa miljöer

Främja samarbete mellan FoU, näringsliv och offentlig sektor, utveckla initiativ för effektivare samspel inom innovationssystem och kluster.

Stimulera internationellt kunskapsutbyte och samarbete mellan universitet, högskolor och näringsliv.
 Främja företagens förmåga att utveckla nya produkter och tjänster.
 
Främja kommersialisering av forskningsresultat och idéer från universitet och högskola, näringsliv och andra aktörer.Främja insatser som underlättar nyföretagande.
 
Entreprenörskap
 
Främja en gynnsam kultur för entreprenörskap och företagande.
 
Utveckla strategiska samverkansformer mellan företag.
 
 
 Stödja företagens kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar tillfredsställande.
 
 Underlätta utvecklingen av ett näringsliv med ökat internationellt affärsutbyte och stärkta positioner på de utländska marknaderna.

 

Jag läser på s. 11-15;

Ett effektivt samspel mellan forskning, näringsliv, offentlig sektor och politiska institutioner är centralt för fungerande innovativa miljöer. Landets gemensamma kunskapsresurser behöver utvecklas och omsättas i nya produkter och arbetstillfällen. Detta förutsätter ett engagemang från många aktörer i det svenska samhället. [—]

 

Ett företags innovationsförmåga ökar om en fungerande kunskapsöverföring och ett samspel med andra företag och organisationer kommer till stånd. Innovationer uppstår sällan som isolerade händelser, utan i samspel mellan flera aktörer. Innovativa miljöer ses alltmer som en grundförutsättning för att innovationer, innovationssystem och kluster dels skall komma till stånd, dels spridas och utvecklas. De lokala och regionala nivåernas betydelse för utvecklingen av innovationssystem och kluster är stor. Sveriges innovativa förmåga är redan mycket stark och de främsta utmaningarna är att tillvarata den fördelen fullt ut samt utveckla den.

En regions förmåga att utveckla innovationer beror inte endast på hur väl de ingående institutionerna och aktörerna agerar, utan framför allt på hur väl de interagerar med varandra. Ett sådant samspel är av största vikt för att utveckla regionala innovationsmiljöer till nytta för utveckling av innovationssystem och kluster. Regionernas förmåga att samspela med  omvärlden – såväl nationellt som internationellt – bör främjas, som ett led i att utveckla innovativa miljöer. Genom att främja fler och fördjupade samarbeten över nationsgränserna kan de regionala innovationsmiljöerna få tillgång till en större kritisk massa av aktörer och kompetens och därigenom stärka innovationsförmågan. [—]

Den tidigare regeringen utarbetade tillsammans med företrädare för näringsliv, fackföreningar och myndigheter strategiska utvecklingsprogram inom några nyckelområden där Sveriges konkurrenskraft och ledande position kunde bevaras och utvecklas. Branscherna är fordonsindustrin, skog och träindustrin, metallurgi, IT/Telekom, läkemedel/bioteknik/ medicinteknik samt flyg- och rymdindustrin. Strategierna innehåller bl.a. åtgärder för att främja forskning och utveckling, insatser för att säkerställa god kompetensförsörjning till näringslivet samt åtgärder som stimulerar företagsutveckling i små och medelstora företag, bl.a. underleverantörer. [—]

 

Sverige behöver fler entreprenörer, både kvinnor och män. Nyskapande och kreativitet behövs i alla delar av samhället – inom näringslivet, den offentliga sektorn, föreningslivet och skolan. Det entreprenöriella perspektivet bör få ett ökat genomslag inom flera samhällsområden och sektorer för att entreprenörskapet i Sverige skall stärkas. Det gäller inom bl.a. utbildningssektorn, forskningen, den offentliga sektorn och de politiska processerna. Utbildningssektorn spelar en viktig roll i arbetet med att främja entreprenörskap samt ge ökade kunskaper om företagande.

Tillgång till kapital är en grundförutsättning för etablering av nya företag och tillväxt i befintliga företag. Det finns brister i marknadens utbud av kapital och tillgången varierar mellan olika regioner. Det kan bl.a. bero på svårvärderade realsäkerheter i vissa regioner, t.ex. på grund av att andrahandsvärdet på fastigheter är lågt. Det kan också finnas skillnader i möjligheterna för kvinnor, ungdomar och personer med utländsk bakgrund att få tillgång till kapital. Vidare kan det även finnas skillnader i tillgång till kapital för finansiering i olika skeden.

Den regionala utvecklingspolitiken och näringspolitiken omfattar ett flertal olika typer av insatser för att kompensera för marknadens brister i utbudet av kapital. Regeringens principiella inställning är att det är angeläget att reducera användningen av direkta bidrag till företag. När behov av marknadskompletterande insatser finns bör främst former som innebär återbetalning av kapitalet användas.

Nog finns det fina program och planer för min väns problem. Programmen i korthet. Finner även Sörmlandsstrategin.  Se filmen ”Behöver Sverige fler innovatörer?” Talesättet ”Vi går i förutberedda gärningar” stämmer i högsta grad. Det finns gott om samarbetspartners! Nu är det bara upp till bevis, när hon söker den hjälp hon behöver, för att fortsätta  orka hjälpa patienter, som står i kö. För att kunna sprida sin innovation ut över världen.

Nyföretagarcentrum i all ära, men jag tror att hon främst ska gå till Coompanion. De kan nog bättre motsvara hennes idéer och önskningar. Självklart finns värdefull kompetens hos Nyföretagarcentrum att ta vara på också. Finner ett projekt hos Coompanion; Claras växthus, som säkerligen skulle ge henne nya kunskaper och möjligheter. I grupp med andra företagare kan mycket gott födas. Allt i enlighet med Kvinnligt företagande stärker Sverige.

Vet inte om jag ska skratta 😀 eller gråta över slagordet år 2009, men mycket öronmärkta pengar går just till att stärka det kvinnliga företagandet. Min vän har därför denna mandatperiod särskilt goda möjligheter att få hjälp och stöd med en expansion av hennes geniala uppfinning. Gud gav mig möjligheten att hjälpa henne ur en formsvacka. Nu får vi se om Coompanion och EU´s strukturfonder kan ge henne sin kompetens och kapital för att stödja henne för en företagsutveckling. Processstöd för projektutveckling är intressant.  Mål 2 Regionalfonden med insatser för;

 •  Innovativa miljöer
 •  Entreprenörskap
 •  Tillgänglighet
 • Målet är att programmet ska medverka till att skapa 2000 nya företag och 4000 nya arbetstillfällen samt en samordnad kollektivtrafik i den funktionella regionen.

  Strategiska, gränsöverskridande projekt med fokus på långsiktiga effekter prioriteras. Projekt som söker medel från Mål 2 regionalfonden i Östra Mellansverige måste beakta fyra horisontella kriterier; jämställdhet, etnisk mångfald, miljö och folkhälsa.

  Mål 3 Territoriellt samarbete ;

  Interregionalt samarbetet
  Hela unionen är behörig för samarbete, nätverk och erfarenhetsutbyte där de regioner som deltar i samarbetet inte behöver gränsa till varandra.

  Mål 2 Socialfonden;

 •  Kompetensförsörjning
 •  Ökat arbetskraftsutbud
 • Det övergripande målet för socialfonden är ”ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud i Östra Mellansverige”. Programmet ska medverka till att skapa bestående mervärden genom fokusering och prioritering.

  Projekten ska utgå från individen men bidra till att förändra befintliga strukturer för att minska utanförskap i arbetslivet och öka konkurrenskraften i näringslivet. Fyra nationella kriterier styr de regionala utlysningarna; lärande miljöer, innovativ verksamhet, samverkan och strategiskt påverkansarbete. Projekten beaktas sedan utifrån fyra grundläggande kriterier; förankring, motivera projektet, lärande nätverk och påverka strukturer och system. Projekt som är gränsöverskridande eller innehåller en programmässig samverkan skapar ytterligare mervärden till programmet.

  Stockholmregionens Europakomitté är en annan självklar kontakt att ta. På deras hemsida framgår;

  SEUs ändamål med verksamheten är att främja medlemmarna i Stockholm – Mälarregionen och deras ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna tjänster som rör regionens förhållande till EU.

  SEU för en aktiv dialog med huvudmännen och med organisationer som t. ex. Sveriges kommuner och landsting, regering, riksdag, departement, universitet, högskolor samt näringslivets organisationer. SEU följer EU-institutionernas arbete och skapar kontakter med beslutsfattare och organisationer för att påverka EUs politik och programinnehåll. SEU stödjer regionens ledamöter i samband med Regionkommitténs plenarsessioner i Bryssel.

  Allt är som klippt och skuret för min vän. 🙂 Bordet står dukat! Det är bara att be och få ta det hon vill ha. 🙂

  Hon är mitt sista hopp för ett tillfrisknande. Lyckas hennes behandlingar är jag hennes självklara ambassadör. Den 29 december ska jag få ny datortomografi. Den 13 januari får jag diskutera röntgenbilderna med min läkare. Jag är redo för överraskningar. De har blivit många överraskningar för obotliga patienter tidigare. Klart att Jesus Kristus helar mig genom att jag skulle få vetskap om henne och hennes uppfinning.  I 26 år har hon arbetat på den. Det är klart att min kontakt med henne är det mest sensationella som hänt mig. Jag hade chansen att gå till henne redan sommaren 2006, men jag hade inte ekonomi för det. Behandlingen är dyr och resor och lunch tillkommer. 

  På  Forskning och utveckling; FoU´s hemsida hittar jag anslagsgivare för specialiserad vård.

  Om jag hade kunnat backa bandet skulle jag naturligtvis ha gått till henne direkt och blivit botad. Sluppit alla hemska biverkningar av skolmedicinen.  Sluppit oroa mina nära och kära, med betoning på mina barn. Nu blev det så här. Desto mer kan jag vara till hjälp för andra sjuka. Engagera mig i en angelägen utveckling av cancervården.  Bort med bitterheten över vad alla behandlingar i en kommersiell jätteindustri under överinseende av Socialstyrelsens kvacksalvare har orsakat min kropp. Nu har den alternativa hjälpen kommit. 😀

  Ansökningsblanketter för Mål 2 Regionalfonden.

  Ansökningsblanketter för Mål 2 Socialfonden

  Ansökningsblanketter för Mål 3 Territoriellt samarbete

  lena alun

  Annonser
  No comments yet

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Google+-foto

  Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  w

  Ansluter till %s

  %d bloggare gillar detta: